>Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Match Trading by Rob Viool 

                            Algemene Verkoops-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden

 

Algemeen:

Offertes van Match Trading zijn vrijblijvend: een verbintenis ontstaat slechts nadat wij de bestelling aanvaard hebben. Match Trading is niet gehouden een aanvaarde bestelling uit te voeren of tijdig uit te voeren voorzover onze productie of toeleverantie daartoe niet toereikend is, ongeacht de oor­zaak daarvan. Bij verhoging van de kostprijs na aanvaarding van een order (bv. door stijging van grondstoffen, stijging van lonen, stijging van fabriekskosten enz.) zal Match Trading   deze verhoging mogen doorberekenen. Bij stukafname door detaillisten (minstens 50,00 meter) wordt op de coupage prijs een korting van 10% toegekend. Voor fabrikanten geldt een afwijkende regeling. (zie betreffende prijslijst)

Levering:

Levering vindt plaats af magazijn; vanaf het verlaten van het magazijn is het risico van de goederen voor rekening van de koper .leveringen zijn vrij huis, voor orders minder dan € 500,--excl. btw wordt een handelingsfee ad € 13,50 excl. btw in rekening gebracht. Remboursleveringen geschieden door betaling voorafgaande aan de levering. Dit i.v.m. risico en kostenbeperking.

Eigendomsvoorbehoud:

Alle geleverde goederen blijven  eigendom van Match Trading tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden inclusief alle nevenvorderingen, zoals alle overige vorderingen ontstaan door de handelsrelatie tussen koper en verkoper. Verpanding of zekerheidsoverdracht van de goederen is wederrechtelijk. De bewerking of verwerking van de geleverde goederen onder dit eigendomsvoorbehoud ontslaat de koper niet van dit eigendomsvoorbehoud. Ook goederen die bewerkt of verwerkt zijn blijven in hun nieuwe vorm onder dit eigendomsvoorbehoud vallen.

Klachten:

U dient de bestelde waren bij ontvangst steeds onmiddellijk te controleren, vóór het versnijden en/of verwerken. Klachten aangaande in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht en apprèt, worden niet aangenomen. Bij vastgestelde weeffouten of drukfouten wordt een aangepaste kwantiteitsvergoeding gegeven. Men dient rekening te houden met het feit dat natuurvezels een bepaalde "gevoeligheid" vertonen ten opzichte van atmosferi­sche schommelingen; om eventuele maatveranderingen te vermijden is een voldoende aangepaste en constante luchtvochtig­heidsgraad in de kamer of ruimte noodzakelijk. Eventuele klachten of onregelmatigheden moeten onmiddellijk gemeld worden, voor in behandeling name dienen zij uiterlijk binnen de 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk meegedeeld te zijn. Bij een gegron­de klacht houdt Match Trading het recht om aan de goederen verbeteringen aan te brengen, ze te vervangen of terug te nemen tegen de koopprijs. . Na het versnijden of gelijk welke aangevatte verwerking van de goederen worden er geen klachten meer aanvaard.

In het geval van een afwijkende levering heeft de koper het recht, na het bepalen van een termijn van ten minste 4 weken, af te zien van de overeenkomst, indien, tot en met het verlopen van de daartoe bepaalde termijn Match Trading er niet in slaagt de rechtmatig verlangde tekortkomingen of gebreken ongedaan te maken. Verregaande eisen, in het bijzonder wat betreft onopzettelijk veroorzaakte schade, kunnen niet aangenomen worden. De aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot de gebrekkige koop­waar.

Een klacht betreffende een levering of een deel ervan geeft de koper niet het recht om verdere prestaties uit dezelfde of andere overeenkomsten te weigeren. Wanneer bepaalde artikelen tijdens een koopovereenkomst, of in het geval van een vervangings­levering niet meer door de fabrikant geleverd worden, behoudt  Match Trading het recht om gelijkwaardige goederen van een andere leverancier te leveren of de overeenkomst te verbreken. De koper kan geen schadevergoeding eisen in deze omstandigheden.

Indien geleverde goederen worden teruggenomen zonder dat Match Trading in gebreke is, wordt een progressief snijverlies in rekening gebracht van 25%

Waarborg

Match Trading wil er uw aandacht op vestigen dat geen enkele stof voor om het even welk doeleinde kan gebruikt worden. De koper beslist welk artikel hij voor een welbepaald project wenst te gebruiken en hij alleen is verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen of het effect dat hieruit voortvloeit. Match Trading kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval de goederen gebruikt worden in toe­passingen waarvoor zij door hun aard, samenstelling, kwaliteit en hoedanigheden, niet geschikt zijn.

Textiel heeft bij gebruik of bij chemisch reinigen respectievelijk wassen enigszins de neiging om te krimpen.

De mate van krimp is afhankelijk van de technische eigenschappen van de stof en de vezelstructuur. Nauwkeurige gegevens daaromtrent zijn vanwege de invloed van het individuele gebruik en verwerking helaas niet mogelijk. U kunt echter bij benade­ring uitgaan van de onderstaande richtwaarden:

Synthetische stoffen               1 %             krimp

Katoen                                   1%-3%        krimp

Linnen                                   5%-7%        krimp

Viscose                                  3%-5%        krimp

Zijde                                      1 %-3%       krimp

Voor samenstellingen van bovenstaande materialen bestaan afwijkende percentages. Krimp die binnen deze marges ligt, geeft geen recht tot reclame.

Ter vermijding van klachten achteraf adviseerd Match Trading u om in ieder geval in de zomen en naden rekening te houden met een zekere marge.

Betaling

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De koper wordt na het verstrijken van een termijn van 30 dagen in gebreke gesteld.

Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen is de koper de wettelijke rente verschuldigd, berekend per dag. Betaling dient te geschieden aan het op de factuur genoemde bankrekening nummer. Indien Match Trading de vordering tot betaling in handen van derden ter incassering stelt, is de koper verplicht behalve de hierboven genoemde rente als schadevergoeding te betalen alle kosten aan de invordering verbonden, met inbegrip van de declaratie van de incasseerder, zulks met een minimum van 15% van het factuurbedrag.

Gevolgen van niet-betaling:

Indien de koper in gebreke is met de betaling zijn wij gerechtigd: a) de overeenkomst ontbonden te verklaren en de goederen terug te halen,

b) eventuele andere leveringen op te schorten.  Zichtzendingen blijven ons eigendom en kunnen op elk moment teruggehaald worden.

Geschillen: .

Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Prijzen           :STOFFEN, alle prijzen zijn per meter. Bij afname van een rol  (plm. 50 meter) krijgt u 10% korting op de                                 meterprijs, indien niet anders aangegeven

                       :Kunstleer, alle prijzen zijn per meter. Bij afname van een of meerdere rollen gelden afwijkende prijzen.     

                         (zie prijslijst)

Afsnijdingen  :Minimum lengte per order is 1 meter. Afsnijdingen telkens per de dichtstbijzijnde 10 cm.

Kleur-Verschillen     :Als u een bijpassende kleur benodigd, vraag dan eerst een kleurknipstaal aan van de partij die u heeft 

                                 gehad of indien deze niet meer beschikbaar  is van de huidige voorraad.

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Nu op Facebook